Telefon: 61 652 40 40
Waluta:
PLN

Regulamin sklepu

Opublikowano:

HTML>

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę w sieci Internet pod adresem : www.sklep.tropoil.pl

§ 1. Definicje

1. Sprzedawca - TROPOIL Sp. z o.o.; z siedzibą: ul. Rzemieślnicza 25, 62-081 Przeźmierowo; NIP : 7811928449 ; REGON : 364468936
  Kontakt ze Sprzedawcą :
      Tel. siedziby firmy: 61 652 40 40
      adres email: biuro@tropoil.pl
      adres pocztowy do doręczeń:TROPOIL Sp. z o.o.; 62-081 Przeźmierowo, ul. Rzemieślnicza 25
2. Klient (Kupujący) - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13-ty (trzynsty) rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18-ego (osiemnastego) roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, (osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub rezerwacji korzysta z usług Sklepu Internetowego zgodnie z Regulaminem , w tym również Konsument).

3. Konsument - Klient będący osobą fizyczną dokonujący ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową Klienta.

4. Sklep Internetowy Sprzedawcy - serwis internetowy publicznie dostępny w sieci Internet pod adresem www.sklep.tropoil.pl

5. Strona Sklepu - każda strona bądź podstrona "www" serwisu internetowego publikowana w sieci Internet się pod adresem www.tropoil.sklep.pl

6. Produkt - rzeczy ruchome prezentowane w Sklepie Internetowym. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta była aktualna. Gdyby jednak niektóre z zamówionych Produktów nie były dostępne lub Rezerwacja danego Produktu nie była możliwa, Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

7. Towar - Produkt, którego dotyczy Umowa Sprzedaży lub usługa Rezerwacji.

8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

9. Rezerwacja - Zamówienie zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego Produktów, które zostaną sprowadzone przez Sprzedawcę na zamówienie Kupującego.

10. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktów zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu. W przypadku gdy Kupującym jest Konsument umowa sprzedaży jest umową zawartą na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

11. Dział Sprzedaży - dział w Tropoil wyznaczony do obsługi klientów, czynne w terminie podanym na Stronie Sklepu i stronie internetowej www.tropoil.pl

12. Regulamin - niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1422)

§ 2. Zasady ogólne

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. W celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu Klient powinien posiadać: Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome w wersji nie starszej niż 16.0 lub Opera w wersji nie starszej niż 10.0 lub Safari w wersji nie starszej niż 5.0, włączoną obsługę Java Script, aktywny adres e-mail, a rozdzielczość ekranu preferowana na co najmniej 1024x768 pikseli.

3. Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Klienta warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Klienta telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w: http://tropoil.pl

4. Sprzedawca ma prawo odstąpienia od realizacji Zamówienia z powodu braku dostępności Towaru. W takiej sytuacji Sprzedawca niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 (trzydziestu) dni od zawarcia Umowy Sprzedaży, zawiadomi o tym Kupującego. W przypadku dokonania przedpłaty przez Klienta Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu przepłaconej kwoty.

5. Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe. Sprzedawca informuje w Sklepie o gwarancjach udzielonych na dany Produkt przez ich producenta lub dystrybutora. Sprzedawca nie jest gwarantem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

6. Ceny sprzedaży Produktów podawane są w Sklepie w złotych polskich i są cenami brutto, co oznacza, że zawierają podatek od towarów i usług (VAT) naliczony według właściwej dla danego Produktu stawki.

3. Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu polegają na umożliwieniu dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym i dokonywania Rezerwacji Produktów z wykorzystaniem konta Klienta.

2. Kupujący poprzez rejestrację i utworzenie konta Klienta może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system Sklepu w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia lub Rezerwacji.

3. Konto Klienta to narzędzie dostępne w systemie Sklepu Internetowego po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. śledzenie na stronie Sklepu etapów realizacji Zamówienia, przeglądanie historii Zamówień, edycję i poprawienie danych Kupującego lub zmianę hasła, itp.

4. Utworzenie konta Klienta wymaga zarejestrowania się w Sklepie Internetowym. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Kupującego tworzone jest indywidualne konto Klienta. W tym celu Klient powinien podać: imię, nazwisko, login i hasło. Login to unikatowy ciąg znaków alfanumerycznych (adres e-mail), niezbędny do uzyskania dostępu do konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta. Hasło jest ciągiem znaków alfanumerycznych ustalanych przez Klienta, według zasad określonych na stronie Sklepu Internetowego. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedawcy. Klient ma obowiązek zachowania hasła w tajemnicy i chronienia go przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

5. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca dokonanie rejestracji.

6. Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

7. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7 dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:
  a) cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,

  b) działalność Kupującego jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, Kupujący nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

  c) Sprzedawca otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

  d) uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Kupującego o zamiarze zablokowania dostępu do konta Klienta,

  e) Kupujący w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,

  f) Kupujący nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył Zamówienia lub nie logował się do konto Klienta w ciągu 12 (dwunastu) miesięcy od chwili ostatniej takiej aktywności.
8. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu lub poprzez usunięcie Konta Klienta.

9. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Sprzedawcę zostanie przesłane na aktualnie podany w koncie Klienta adres e-mail.

10. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje zablokowaniem Kupującemu dostępu do konta Klienta oraz trwałym i nieodwracalnym usunięciem konta Klienta.

11. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów Sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

§ 4. Składanie Zamówienia

1. Złożenie Zamówienia przez Klienta powoduje konieczność zapłaty przez Klienta ceny za zamówione Towary.

2. Kupujący może składać Zamówienia za pośrednictwem Strony, w każdym dniu w roku kalendarzowym, przez całą dobę.

3. Zawartość stron internetowych Sklepu Internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu cywilnego, należy ją traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.

4. Kontakt drogą telefoniczną z Działem Sprzedaży w sprawie złożonych Zamówień i Rezerwacji jest możliwy wyłącznie w dni i w godzinach pracy TROPOIL podanych na witrynie Sklepu Internetowego.

5. Na zamówione Towary Sprzedawca wystawia dowód sprzedaży (fakturę lub paragon). Kupujący jest zobowiązany do podania podczas procesu składania Zamówienia zgodnych ze stanem faktycznym danych niezbędnych do wystawienia przez Sprzedawcę dokumentu sprzedaży.

6. Warunkiem realizacji Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza w Sklepie, w szczególności numeru telefonu i adresu e-mail. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca dołoży starań w celu ich uzyskania od Kupującego z wykorzystaniem podanych danych kontaktowych. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.

7. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów sprzedaży lub innych dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedawcę również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

8. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego w celu ich przetwarzania ich w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

9. Kupujący może także złożyć Zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta, o którym mowa w §3 ust.3 regulaminu.

10. Po złożeniu Zamówienia lub Rezerwacji Sprzedawca generuje e-mail (wysłany na podany w Zamówieniu adres poczty elektronicznej), w którym znajdować się będzie potwierdzenie przyjęcia Zamówienia lub Rezerwacji oraz dalsze instrukcje postępowania, różne w zależności od wybranego przez Klienta sposobu odbioru i płatności za zamówione Produkty.

11. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta dla Zamówień złożonych zawsze z obowiązkiem zapłaty za pośrednictwem Strony Sklepu w momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail zawierającej informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji;

12. Termin ważności Zamówienia w wypadku wybrania dowolnego sposobu płatności przed wysyłką Towarów wynosi 7 dni od daty jego złożenia. Jeżeli Kupujący nie uiści pełnej ceny za zamówione Towary wynikającej z Zamówienia na wskazany numer konta w wyżej wymienionym terminie Zamówienie może zostać anulowane przez Sprzedawcę, a Kupujący nie może w takim wypadku żądać od Sprzedawcy zrealizowania go.

§ 5. Formy płatności

1. W wypadku złożenia Zamówienia, dostępność form płatności zależy od jego zawartości i wybranego przez Klienta sposobu dostawy Produktów. Dostępne dla danego Zamówienia formy płatności widoczne są dla Klienta na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia.

2. Wpłata na konto Sprzedawcy - przelew zwykły. Kupujący samodzielnie dokonuje zapłaty ceny za Zamówienie przez wpłatę na konto podane przez Sprzedawcę. Otrzymanie przez Sprzedawcę pełnej ceny za Zamówienie jest warunkiem koniecznym realizacji Zamówienia. Dla szybkości realizacji Zamówienia, ważne jest podanie przez Klienta w tytule wpłaty swojego imienia i nazwiska oraz numeru Zamówienia.

3. Płatność przy odbiorze Towarów - płatność za pobraniem. Kupujący ma możliwość dokonania zapłaty ceny za Zamówienie w momencie jego dostarczenia przez firmę kurierską. Pracownik firmy kurierskiej pobiera od Kupującego opłatę równą wartości zakupionego Towaru, kosztów jego transportu i pobrania. Opłaty te doliczane są w momencie składania Zamówienia przez Kupującego i są widoczne w odpowiednim polu formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym.

§ 6. Dostawa i transport

1. Dostawy są realizowane wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Czas wysyłki uzależniony jest od wybranego sposobu płatności, w szczególności od momentu uznania konta Sprzedawcy w wypadku form płatności przed wysyłką Towarów.

3. Zakładany czas dostawy Produktów jest podawany przez Sprzedawcę w wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną, potwierdzającej Zamówienie.

4. Koszt dostawy jest obliczany automatycznie w pierwszym kroku procesu zakupowego.

5. Dostawa Zamówień odbywa się:
  a) za pomocą specjalistycznej firmy kurierskiej świadczącej usługi transportowe na zlecenie Sprzedawcy, lub

  b) za pomocą środków własnych Sprzedającego, lub

  c) do wybranego przez Kupującgo paczkomatu.
6. W przypadku dostarczenia Towaru przez firmę kurierską maksymalna waga wysyłanego Towaru to 30 kg (przy większych wagowo zamówieniach istnieje możliwość indywidualnego ustalenia ceny za transport). W przypadku dostarczenia Towaru do wybranego przez Kupującego paczkomatu maksymalna waga tak dostarczanego Towaru to 25 kg

7. Jeśli realizacja dostawy nie będzie możliwa z powodów leżących po stronie Klienta, w szczególności ale nie wyłącznie z powodu nieobecności w miejscu odbioru osoby uprawnionej do odebrania Zamówienia, bądź nieposiadania odpowiedniej kwoty niezbędnej do zapłaty pełnej ceny za Zamówienie, zostanie pozostawiona informacja o miejscu i czasie w którym można odebrać Zamówienie.

8. W wypadku nieskutecznej próby doręczenia, Zamówienie zostanie zwrócone do magazynu Sprzedawcy. Ponowne dostarczenie Zamówienia będzie możliwe po zapłaceniu kosztów wynikających z jego zwrotu (koszty równe kosztom dostawy).

9. W momencie odbioru Zamówienia wysłanego pod wskazany przez Klienta adres, Sprzedawca zaleca w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na stan zewnętrzny doręczonej przesyłki. W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń mechanicznych lub innych niepokojących zastrzeżeń co do stanu opakowania - w tym zabezpieczeń logistycznych - Sprzedawca rekomenduje zdecydowanie odmówić jej przyjęcia. Jeżeli stan zewnętrzny przesyłki nie budzi jakichkolwiek zastrzeżeń, jeszcze w obecności doręczyciela, należy koniecznie sprawdzić jej zawartość. W sytuacji jakichkolwiek uwag co do stanu technicznego lub wizualnego oraz kompletności odbieranego Zamówienia trzeba należy bezwzględnie sporządzić protokół szkody. Niezbędnymi drukami dysponuje doręczyciel, który ma jednocześnie obowiązek poświadczyć stwierdzone nieprawidłowości.

10. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego Towaru, należy w obecności kuriera, spisać protokół szkody. W protokole należy wpisać datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków Towaru i opakowania, a następnie podpisany protokół przesłać do Sprzedawcy na adres do korespondencji lub na wskazany przez Sprzedawcę adres do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

11. W wypadku jakiejkolwiek reklamacji dotyczących Zamówienia lub Towarów, należy bezzwłoczne powiadomić o tym Sprzedawcę za pośrednictwem wyżej wskazanych środków komunikacji.

§ 7. Reklamacje

1. Każdy Towar zakupiony w Sklepie jest fabrycznie nowy. Sprzedawca informuje w Sklepie o gwarancjach udzielonych na dany Produkt przez ich producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki i czas trwania udzielonych gwarancji uzależnione są od rodzaju i przeznaczenia danego Produktu oraz producenta lub dystrybutora.

2. W przypadku jeśli zakupiony Towar okaże się wadliwy Klient ma prawo:
  a) jeżeli na dany Produkt jego producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez gwaranta jakości danego Towaru lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedawcy (dotyczy Towarów objętych gwarancją). Szczegółowe warunki postępowania gwarancyjnego jak i lista punktów serwisowych zostały określone w oświadczeniu gwarancyjnym, mogą być opublikowane na stronie internetowej producenta lub dystrybutora danego Towaru.

  b) złożyć Sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi (podstawa prawna Kodeks cywilny). Reklamacja z tytułu rękojmi może zostać złożona przy użyciu formularza reklamacyjnego w formie elektronicznej lub w formie pisemnej.
3. Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za zasadne.

4. Jeżeli Towar ma wadę Klient składając reklamację może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpić od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

5. W przypadku gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego Towaru, koszty dostawy ponosi Sprzedawca

§ 8. Odstąpienie od umowy

1. Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
  a) wiadomością e-mail, na adres biuro@tropoil.pl

  b) w formie pisemnej, na adres siedziby Sprzedawcy
3. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.

4. Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
  a) dodatkowych kosztów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia Towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę oraz

  b) bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru (kosztów wysyłki towaru),

  c) kosztów zwrotu Towaru, jeżeli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
5. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży;

  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży;

  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
6. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Konsument jest obowiązany zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni. Konsument może także dokonać zwrotu Towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla zachowania terminu, wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by Towar dotarł do Sprzedawcy w stanie nie zniszczonym.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

9. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, bez kosztów dostarczenia Towaru, jednakże z zastrzeżeniem ust. 5 powyżej. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu prawidłowego odesłania Towaru, w zależności co nastąpi wcześniej.

11. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

12. Zwrot Towaru winien nastąpić na adres siedziby Sprzedawcy.

13. W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego Towaru, należy skontaktować się telefonicznie ze Sprzedawcą pod numerem telefonu: 61 652 40 40 , gdzie Kupujący otrzyma wyczerpujące informacje na temat przeprowadzenia procedury zwrotu Towaru.

§ 9. Bezpieczeństwo

1. Wszelkie dane, jakie Kupujący powierza Sprzedawcy są możliwie najlepiej chronione przed dostępem niepowołanych osób i przechowywane w sposób zgodny z obowiązującym prawem.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie Towary, nazwy i znaki handlowe publikowane na stronach Sklepu Internetowego są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

2. Ceny i warunki zakupu prezentowane na Stronach Sklepu mają zastosowanie wyłącznie dla Zamówień lub Rezerwacji składanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

3. Sprzedawca informuje, że dokłada wszelkich starań, aby informacje dotyczące Towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego były zgodne z danymi katalogowymi producentów lub dystrybutorów.

4. Podczas składania Zamówienia lub Rezerwacji, Kupujący powinien wyrazić zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych zawartych w Zamówieniu, dla celów związanych z realizacją Zamówienia lub Rezerwacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.

5. Wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące działania Sklepu Internetowego prosimy przekazywać Sprzedawcy za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej, bądź pocztą według danych kontaktowych podanych w Regulaminie.

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu Internetowego i oferowanych za jego pośrednictwem usług.

7. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa. Złożenie Zamówienia bądź Rezerwacji w Sklepie Internetowym oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

§ 11. Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie w dniu publikacji na Stronie Sklepu Internetowego, chyba że Sprzedawca poinformuje o innej dacie.

2. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi zarejestrowanych Klientów drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni.

3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do Zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia Zamówienia.

4. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.